ติดต่อผู้จัดทำ

 

 

 

										
ระบุพืช และบรรยายข้อมูลโดย: 

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล 
ปริญญาเอก เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
แพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.)
แพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.)
(รับรองโดย สภาการแพทย์แผนไทย 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190
Email: pharmacom888@gmail.com, sudarat.h@ubu.ac.th

Asst.Prof.Dr. Sudarat Homhual
(Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry)
Faculty of Pharmaceutical Sciences            
Ubon Ratchathani University
Warinchamrab District
Ubon Ratchathani, 34190   Thailand
Email:pharmacom888@gmail.com, sudarat.h@ubu.ac.th
		
	

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ปริญญาเอก เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: rawiwun.k@ubu.ac.th

 

Assoc. Prof. Dr. Rawiwun Kaewamatawong
(Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Ubon Ratchathani University
Warinchamrab District
Ubon Ratchathani, 34190   Thailand
E-mail: rawiwun.k@ubu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์  ดร. เภสัชกร บัญชา ยิ่งงาม
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: bancha.y@ubu.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Bancha Yingngam
Ph.D , Pharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Ubon Ratchathani University
85 Sathollamak Road, Muang Srikai,
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani
34190 Thailand
E-mail: bancha.y@ubu.ac.th

 

 

 

 

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
(วท.ด. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาเภสัชวิทยา
(วท.ม. เภสัชวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: nuttiya.w@ubu.ac.th
 
Asst. Prof. Nuttiya Werawattanachai,
Ph.D, Biopharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Ubon Ratchathani University
85 Sathollamak Road, Muang Srikai,
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani
34190 Thailand
E-mail: nuttiya.w@ubu.ac.th

 

 

 

           

 

 

อาจารย์เภสัชกร ณรงค์ชัย จักษุพา
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา
(ภ.ม. เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: narongchai.c@ubu.ac.th
 
Narongchai Chaksupa,
Biopharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Ubon Ratchathani University
85 Sathollamak Road, Muang Srikai,
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani
34190 Thailand
E-mail:narongchai.c@ubu.ac.th

 


ผศ.ดร.กุสุมา  จิตแสง
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ผศ.ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์
ผศ.ดร. สุวรรณา ภัทรเบญจพล

 

 

ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวปาริฉัตร   สารรัตน์
นางสาวสุจิตรา     ใยงูเหลือม
นางสาวพีรญา      อัครกนกสิน                    
นางสาวลลิตา       รามศักดิ์