ย่านางแดง

ชื่อสมุนไพร

ย่านางแดง

ชื่ออื่นๆ

สยาน (ตาก ลำปาง) หญ้านางแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เครือขยัน (เหนือ) เถาขยัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia strychnifolia Craib.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Leguminosae (Fabaceae)-Caesalpinioideae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00097
Family Leguminosae (Fabaceae)-Caesalpinioideae
Scientific name Bauhinia strychnifolia Craib.
Thai name ย่านางแดง (Ya nang dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 December 2009
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Montane rain forest
Plant part Leaf, flower
Note Bright red flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00474
Family Leguminosae (Fabaceae)-Caesalpinioideae
Scientific name Bauhinia strychnifolia Craib.
Thai name ย่านางแดง (Ya nang dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 September 2015
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Montane rain forest
Plant part Leaf, pod
Note -